ALGEMENE VOORWAARDEN

THE SELF-LOVE SUMMIT

 

Artikel 1          Definities

 

 1. The Self-Love Summit, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 71594116, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als organisatie.

 2. De natuurlijke persoon die een evenement bezoekt wordt aangeduid als deelnemer.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan organisatie zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de organisatie waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 4. Organisatie heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien omstandigheden dit vergen.

 

Artikel 3          Toegangsbewijs

 

 1. De overeenkomst tussen organisatie en deelnemer komt tot stand zodra deelnemer een toegangsbewijs voor een evenement heeft aangeschaft.

 2. Een toegangsbewijs bestaat uit een digitaal document voorzien van een unieke digitale code. Deze code kan worden afgelezen via een mobiel apparaat en hoeft niet te worden afgedrukt.

 3. Het toegangsbewijs geeft toegang aan 1 persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Organisatie kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar of geldige verkoopadressen is afgenomen.

 4. Toegangsbewijzen kunnen tot de dag voorafgaand aan het evenement worden aangeschaft.

 5. Organisatie is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.

 6. Een toegangsbewijs geeft geen toegang meer tot het evenement na 14:00 uur.

 

Artikel 4          Verplichtingen deelnemer

 

 1. Deelnemer dient een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben om een evenement te bezoeken. Er zal om legitimatie worden gevraagd bij binnenkomst.

 2. Deelnemer is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. Organisatie is gerechtigd deelnemers die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag.

 3. Deelnemers zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement, mits zij organisatie bij publicatie van de beelden taggen. Deelnemers accepteren met hun komst naar het evenement eveneens dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het evenement en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden.

 4. Het is deelnemer verboden gevaarlijke voorwerpen of etenswaren mee te nemen naar het evenement.

 5. Deelnemer is aansprakelijk voor iedere schade die hij aanbrengt aan het evenement.

 6. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen. Het betreden van het evenement vindt plaats op eigen risico.

Artikel 5          Aansprakelijkheid schade

 1. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemer gedurende een evenement.

 4. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, waaronder andere deelnemers.

 5. In het geval dat organisatie een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door organisatie in rekening is gebracht.

 6. deelnemer vrijwaart organisatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door organisatie geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 6          Wijziging en annulering

 

 1. Organisatie heeft in overmachtssituaties het recht het evenement te verplaatsen of annuleren. In geval van verplaatsing is deelnemer gerechtigd zijn toegangsbewijs te annuleren met restitutie van de toegangsprijs.

 2. Organisatie kan niets garanderen over de inhoud van het evenement. Het programma is te allen tijde aan wijzigingen onderhevig.

 3. Indien deelnemer verhinderd is, heeft zij het recht zijn toegangsbewijs door te verkopen tegen gelijke waarde, zo lang de gegevens van de nieuwe deelnemer worden doorgegeven aan organisatie. Deelnemer is niet gerechtigd tot restitutie van het aankoopbedrag.

 

Artikel 7          Overige bepalingen

 

1. Indien organisatie een garderobe ter beschikking stelt is zij gerechtigd voorwerpen te weigeren.

 

Artikel 8          Intellectueel eigendom

 1. De rechten op de door organisatie aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij organisatie, evenals al het intellectuele eigendom verbonden aan het evenement, waaronder naam en logo. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 2. Bij inbreuk komt organisatie een vergoeding toe ter hoogte van de geleden schade.

 

Artikel 9          Privacy

 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 10        Klachten

 

 1. Deelnemer is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de organisatie.

 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 11        Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin organisatie is gevestigd.

 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de organisatie en betrokken derden 12 maanden.

 

Send me some (self)love letters

The Self-Love Summit is – net als jij – nog in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van alle updates.

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Spotify - White Circle
 • Pinterest - White Circle

the self-love summit

 

The Self-Love Summit is Nederlands meest nuchtere zelfliefde organisatie. Voor vrouwen met ballen in plaats van kristallen.

meer wetEn?

Pers

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

Contact

Fotografie: Favori, Withlouphotography

Webdesign: Alina Doll

© 2019 - 2020 The Self-Love Summit